Thema   |  woensdag 13 februari 2019
2396 × gelezen

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)


Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking. Vanaf dat moment is het private arbeidsrecht van toepassing op (gemeente)ambtenaren en wordt hun rechtspositie voortaan geregeld in het BW, de Cao, de arbeidsovereenkomst en het personeelshandboek.

De invoering van de Wnra brengt een transitie met zich mee die in het jaar 2019 voorbereidingen vraagt van organisaties in de overheid. Niet alleen qua kennis over de nieuwe wet en cao, maar ook wat betreft de implementatie en communicatie met medewerkers.

Draaiboek Wnra

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gaf IJK op 21 maart 2018 het draaiboek Wnra uit. Het draaiboek is bedoeld voor gemeenten, maar ook voor omgevingsdiensten/regionale uitvoeringsdiensten, GGD, uitvoeringsorganisaties van met elkaar samenwerkende gemeenten. Het draaiboek ondersteunt op praktische wijze bij de voorbereiding van de implementatie van de Wnra. Met het draaiboek kunt u zelfstandig aan de slag met de voorbereiding op de Wnra. Het helpt bij de keuzes en de volgtijdelijkheid van de te nemen stappen. Het vormt hiermee de basis voor het projectplan voor uw organisatie. 

Let op: in het draaiboek zijn een aantal zaken nog niet helemaal duidelijk. Denk aan de totstandkoming en de status van de cao Gemeenten en de invoeringswetgeving in verband met de Wnra. De meest actuele versie van het draaiboek vindt u terug op de themapagina Wnra in HRM-kennissysteem RAP. Hebt u geen RAP? Neem contact op met IJK

Cao Gemeenten 2020

De VNG en de vakbonden hebben de afspraken over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de gemeenten bekrachtigd. Dat betekent dat per 1 januari 2020 de CAR-UWO vervalt en de Cao Gemeenten gaat gelden. Met de tekst van de Cao Gemeenten heeft u voor ongeveer 95% duidelijkheid over de regelingen die op 1 januari 2020 op uw organisatie van toepassing zijn. U kunt verder aan de slag om het personeelshandboek vorm te gaan geven en om verder lokaal invulling te geven aan de CAO.

Ontslagrecht

Een van de veranderingen is dat bij arbeidsgeschillen de afwijkende rechtsgang van ambtenaren vervalt. Net als in de marktsector wordt het dan de kantonrechter die uitspraak doet bij de meeste arbeidsgeschillen. Ook het systeem rond ontslag verandert: de overheidswerkgever kan straks pas tot ontslag overgaan na tussenkomst van het UWV of de kantonrechter en op één van de gewezen ontslaggronden. Een ontslag wordt dus voortaan vooraf getoetst en niet, zoals voorheen bij een ambtenarenontslag, achteraf (en alleen als een ambtenaar bezwaar maakte). De ontslaggronden komen grotendeels overeen in de oude en nieuwe situatie, maar niet volledig. 

Geschilbeslechting

Met de ingang van de Wnra verandert ook de wijze waarop een medewerker onvrede kenbaar kan maken over een beslissing van de gemeente als werkgever. De vorm of en hoe in gemeenteland met geschilbeslechting na de normalisering wordt omgaan, is iinmiddels grotendeels bekend. In de CAO-gemeenten is afgesproken dat de individuele werkgever verplicht is om voor 3 onderwerpen (functiewaardering, individuele toepassing van VWNW-traject en individuele toepassing sociaal plan) een geschillencomissie in te regelen. Dit mag ook regionaal ingeregeld worden. Er komt bij de VNG een landelijke ontslagcommissie, die tijdelijke de rol van het UWV overneemt.

Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Bij de invoering van de Wnra sluiten gemeenten en medewerkers een tweezijdige arbeidsovereenkomst af in plaats van een eenzijdige aanstelling. Voor de zittende medewerkers wordt een bepaling opgenomen in de Wnra die ervoor zorgt dat hun ambtelijke aanstelling van rechtswege wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst volgens het burgerlijk wetboek. Daarmee lijkt alles geregeld, maar is dit ook wel zo? 

Invoering Wnra

De Wnra is voor onder andere rijksoverheid, provincies, gemeenten, onderwijs, waterschappen en ZBO’s een flinke transitie die de nodige voorbereiding van de afdeling HRM vraagt. Zo is er nieuwe kennis over een nieuwe wet en een nieuwe cao nodig, om dit op de juiste manier door te voeren én te communiceren richting medewerkers. Maar ook de processen moeten waar nodig aangepast worden. De HRM-consultants van Reijn helpen u graag bij de verschillende fases. Meer informatie

Cursus Wnra

Vanuit onze ‘familie van bedrijven’ organiseren wij in de komende maanden verschillende cursussen. 

Training WNRA

In de Training Wnra ligt de nadruk op de gevolgen van de Wnra voor het werkveld van de HRM’er. Hierbij gaan we aan de hand van aansprekende voorbeelden in op de volgende onderwerpen:

  • De arbeidsovereenkomst: proeftijd, bepaalde tijd – onbepaalde tijd, aanzegplicht, verlenging, bedingen en wijzigingen
  • Ontslag: opzegging, routes, beroep, transitievergoeding, ontslag bij ziekte
  • Wet arbeidsmarkt in balans
  • De Wnra in relatie tot reorganisaties
  • Gedurende de dag is er volop ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de Wnra en de impact hiervan op uw dagelijkse werk als HRM’er. Zo kunt u moeilijke vragen van medewerkers beantwoorden en advies te geven aan management en bestuur. Deze training kan ook incompany georganiseerd worden. Meer informatie 

Kennisbijeenkomst Arbeidsovereenkomstenrecht en ontslagrecht in het onderwijs

Deze kennisbijeenkomst is toegespitst op de HRM-praktijk in het onderwijs. We gaan specifiek in op vraagstukken uit het arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht, waarbij we telkens de link leggen met de onderwijs-cao’s. Ook besteden we aandacht aan andere zaken waar het openbaar onderwijs vanaf 1 januari 2020 mee te maken krijgt, zoals een aangepaste bovenwettelijke werkloosheidsregeling. Het is een interactieve bijeenkomst waarin we inhoud en praktijk combineren. Meer informatie 

Wnra-proof

Vanaf 1 januari 2020 vallen ambtenaren die werken bij gemeenten, waterschappen en provincies onder het burgerlijk recht. Het ambtenarenrecht is vanaf dan niet meer van toepassing. Met een abonnement op RAP weet u zeker dat u op 1 januari 2020 klaar bent voor de Wnra. Meer informatie 

Deel deze pagina